Bilder von Thomas Bujack, Horst Tonn, Wulf Poppek, Matthias Pipjorke.